ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอนนอนช่วยขับเคลื่อนโลกไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จะช่วยลดการเกิดขยะในระบบการผลิตและเอื้อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 
circular-3.png